Продуктите до клиентите

Продуктите на Juklislab

са само за лабораторни изследователски цели и не трябва да се използват за други цели, включително, но не само, за in vitro диагностични цели, в храни, лекарства, медицински изделия или козметика за хора или животни, за търговски цели или производство на незаконни наркотици. Също така всички продукти не са предназначени от производителя и препродавача за човешка употреба или консумация.
Химичните, физичните и токсикологичните свойства на тези химикали не са напълно проучени и не са гарантирани.
Купувачът признава, че продуктите не са били тествани от Juklislab за безопасност и ефикасност при храни, лекарства, медицински изделия, козметика, търговска или друга употреба. Купувачът изрично представлява и гарантира на Juklislab, че Купувачът правилно ще тества, използва, произвежда и предлага на пазара всички продукти, закупени от Juklislab и / или материали, произведени с продукти, закупени от Juklislab в съответствие с практиките на разумно лице, което е експерт в областта и при стриктно спазване на всички приложими закони и разпоредби, сега и по-нататък в сила. Купувачът гарантира на Juklislab, че всички условия в тези Условия и
Условията се спазват, ако купувачът въведе продукти, закупени от Juklislab, в търговията.
Освен това купувачът гарантира на Juklislab, че всеки материал, произведен с продукти от Juklislab, няма да бъде фалшифициран или погрешно маркиран и не трябва да бъде материали, които не могат да бъдат въвеждани в търговията.
Купувачът носи отговорността да провери опасностите и да извърши допълнителни изследвания, необходими за научаване на опасностите, свързани с използването на продукти, закупени от Juklislab. Купувачът също така е длъжен да предупреждава клиентите на купувача и всеки спомагателен персонал (като товароносители и др.) За всички рискове, свързани с използването или боравенето с продуктите. Купувачът се съгласява да спазва инструкциите, предоставени от Juklislab, ако има такива, свързани с използването на продуктите и да не използва продуктите по никакъв начин. Ако продуктите, закупени от Juklislab, ще бъдат преопаковани, етикетирани или използвани като изходен материал или компоненти на други продукти, Купувачът ще провери анализа на Juklislab за продуктите. Никакви продукти, закупени от Juklislab, освен ако не е посочено друго, не се считат за храни, лекарства, медицински изделия или козметика.
Освен това всеки клиент на Juklislab декларира да поеме пълната отговорност за всякакви покупки (направени сега и в бъдеще) на всеки продукт или услуга от Juklislab.

 • 2FDCK
 • 3MMC
 • a-PiHP
 • 3MMA
 • Mephedrene
 • 4CMC
 • 3CMC
 • CBD
 • hex-en
 • 3FMA
 • 2FPM
 • 4HO-MET
Футър секция и банер

BG_BG