Договор за безопасност на здравето


С това клиентът потвърждава следното: Купените химикали и / или консумативи могат да имат опасни свойства; и че той / тя има законно право да получава тези материали. Във връзка с продажбата на предлаганите химикали и / или доставки на долуподписания, купувачът се съгласява, както следва:

1. Juklislab не дава никакви гаранции,
изрично или подразбиращо се, че химикалите и / или консумативите са продаваеми или че са годни за някаква конкретна цел.

2. В никакъв случай Juklislab или наследниците и възложителите на Juklislab не носят отговорност за последващи вреди, нито отговорността на Juklislab по искове за вреди, произтичащи от или свързани с продажбата, доставката,
или използването на химикали и / или доставки надвишава покупната цена на химикалите и / или доставките.

3. Купувачът няма да използва химикалите и / или доставките в нарушение на местните, щатските, федералните или националните закони. Първоначалният клиент, наследниците и цесионерите,
се съгласява да държи Juklislab безвреден от и ще обезщети Juklislab от щети, причинени от използването на химикали и / или консумативи.

4. Juklislab гарантира, че нейните продукти трябва да отговарят на описанието на такива продукти, предоставено на Купувача от Juklislab чрез каталога, аналитичните данни или друга литература на Juklislab.
Гаранциите на Juklislab, направени във връзка с тази продажба, няма да бъдат ефективни, ако Juklislab е решил по свое усмотрение, че Купувачът е злоупотребявал с продуктите по какъвто и да е начин, не е използвал продуктите в съответствие с индустриалните стандарти и практики или не е успял да използвайте продуктите в съответствие с инструкциите, ако има такива,
обзаведени от Juklislab.

5. Че горните условия се прилагат еднакво за всички текущи, минали и бъдещи покупки.

Този отказ от отговорност се отнася за всякакви щети или наранявания, причинени от някакъв отказ или изпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, изтриване, дефект, забавяне в работата или предаването, компютърен вирус, акт на Бог, повреда на комуникационната линия
кражба или унищожаване или неоторизиран достъп до, изменение или използване на запис, независимо дали е в нарушение на договора, небрежност или по каквато и да е друга причина за действие.

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите безвреден Juklislab, неговите служители, директори, служители и агенти, от и срещу всякакви искове, действия или искания, включително без ограничение,
разумни правни и счетоводни такси, твърдящи или произтичащи от използването на услугите на Juklislab или от нарушаването на условията на настоящите Общи условия. С други думи, вие потвърждавате, че всяка покупка ще бъде извършена на ваш собствен риск.

Новини

blogbusinesstop

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

BG_BG