Продуктите на Juklislab

са само за лабораторни изследователски цели и не трябва да се използват за други цели, включително, но не само, за in vitro диагностични цели, в храни, лекарства, медицински изделия или козметика за хора или животни, за търговски цели или производство на незаконни наркотици. Също така всички продукти не са предназначени от производителя и препродавача за човешка употреба или консумация.
Die chemischen, physikalischen und toxikologischen Eigenschaften dieser Chemikalien wurden nicht vollständig untersucht und können nicht garantiert werden.
Купувачът признава, че продуктите не са били тествани от Juklislab за безопасност и ефикасност при храни, лекарства, медицински изделия, козметика, търговска или друга употреба. Купувачът изрично представлява и гарантира на Juklislab, че Купувачът правилно ще тества, използва, произвежда и предлага на пазара всички продукти, закупени от Juklislab и / или материали, произведени с продукти, закупени от Juklislab в съответствие с практиките на разумно лице, което е експерт в областта и при стриктно спазване на всички приложими закони и разпоредби, сега и по-нататък в сила. Купувачът гарантира на Juklislab, че всички условия в тези Условия и
Die Bedingungen sind erfüllt, wenn der Käufer bei Juklislab gekaufte Produkte auf den Markt bringt.
Darüber hinaus garantiert der Käufer Juklislab, dass mit Juklislab-Produkten hergestelltes Material nicht gefälscht oder falsch gekennzeichnet wird und kein Material sein darf, das nicht in Verkehr gebracht werden kann.
Купувачът носи отговорността да провери опасностите и да извърши допълнителни изследвания, необходими за научаване на опасностите, свързани с използването на продукти, закупени от Juklislab. Купувачът също така е длъжен да предупреждава клиентите на купувача и всеки спомагателен персонал (като товароносители и др.) За всички рискове, свързани с използването или боравенето с продуктите. Купувачът се съгласява да спазва инструкциите, предоставени от Juklislab, ако има такива, свързани с използването на продуктите и да не използва продуктите по никакъв начин. Ако продуктите, закупени от Juklislab, ще бъдат преопаковани, етикетирани или използвани като изходен материал или компоненти на други продукти, Купувачът ще провери анализа на Juklislab за продуктите. Никакви продукти, закупени от Juklislab, освен ако не е посочено друго, не се считат за храни, лекарства, медицински изделия или козметика.
Darüber hinaus erklärt jeder Juklislab-Kunde, dass er die volle Verantwortung für alle (jetzt und in Zukunft getätigten) Käufe von Juklislab-Produkten oder -Dienstleistungen übernimmt.

 • 2FDCK
 • 3MMC
 • a-PiHP
 • 3MMA
 • Mephedren
 • 4CMC
 • 3CMC
 • CBD
 • hex-en
 • 3FMA
 • 2FPM
 • 4HO-MET
Fußbereich und Banner

DE