Производи на клиенти

Производите на Јуклислаб

се само за лабораториски истражувачки цели и не треба да се користат за други цели, вклучително и не ограничувајќи се на ин витро дијагностички цели, во храна, лекови, медицински помагала или козметика за луѓе или животни, за комерцијални цели или производство на недозволени лекови. Исто така, не сите производи се наменети од производителот или препродавачот за човечка потрошувачка или потрошувачка.
Хемиските, физичките и токсиколошките својства на овие хемикалии не се целосно проучени и не се загарантирани.
Купувачот потврдува дека производите не биле тестирани од страна на Јуклислаб за безбедност и ефикасност во храна, лекови, медицински помагала, козметика, комерцијални или други намени. Купувачот експресно застапува и гарантира дека Јуклислаб Купувачот правилно ќе ги тестира, користи, произведува и пласира на пазарот сите производи купени од Јуклислаб и / или материјалите произведени со производи купени од Јуклислаб во согласност со практиките на разумно лице кое е експерт во на терен и во строга согласност со сите применливи закони и прописи, сега во сила. Купувачот гарантира до Јуклислаб дека сите услови во овие Услови и правила и
Условите се исполнети ако купувачот воведе производи купени од Јуклислаб на пазарот.
Покрај тоа, купувачот му гарантира на Јуклислаб дека секој материјал произведен со производи од Јуклислаб нема да биде фалсификуван или погрешно обележан и не смее да биде материјал што не може да се пласира на пазарот.
Купувачот е одговорен за проверка на опасностите и за извршување на дополнителни истражувања потребни за да ги научи опасностите поврзани со употребата на производи купени од Јуклислаб. Купувачот е исто така должен да ги предупреди клиентите на купувачот и секој помошен персонал (како што се превозници итн.) За какви било ризици поврзани со употребата или ракувањето со производите. Купувачот се согласува да ги следи упатствата дадени од Јуклислаб, доколку ги има, во врска со употребата на производите и да не ги користи производите на кој било начин. Ако производите купени од Јуклислаб ќе бидат препакувани, обележани или користени како почетен материјал или компоненти на други производи, Купувачот ќе ја провери анализата на Јуклислаб за производите. Ниту еден производ купен од Јуклислаб, освен ако не е поинаку наведено, не се смета за храна, лекови, медицински помагала или козметика.
Покрај тоа, секој клиент на „Јуклислаб“ изјавува дека презема целосна одговорност за какви било набавки (направени сега и во иднина) на кој било производ или услуга на „Јуклислаб“.

 • 2FDCK
 • 3ММЦ
 • a-PiHP
 • 3ММА
 • Мефедрен
 • 4СМЦ
 • 3СМЦ
 • CBD
 • хекс-ен
 • 3FMA
 • 2FPM
 • 4ХО-СРЕДИ
Дел и банер за подножје

MK