Produkter till kunder

Juklislab-produkter är endast avsedda för laboratorieforskningsändamål och bör inte användas för andra ändamål, inklusive, men inte begränsat till, in vitro-diagnostiska ändamål, i livsmedel, medicin, medicintekniska produkter eller kosmetika för människor eller djur, för kommersiellt syfte eller olagligt läkemedel produktion.
Dessutom är inte alla produkter avsedda av tillverkare eller återförsäljare för konsumtion eller konsumtion.
De kemiska, fysiska och toxikologiska egenskaperna hos dessa kemikalier har inte studerats fullständigt och garanteras inte.
Köparen erkänner att produkterna inte har testats av Juklislab för säkerhet och effektivitet i livsmedel, medicin,
medicinsk utrustning, kosmetisk, kommersiell eller annan användning. Köparen lämnar och garanterar uttryckligen till Juklislab att köparen kommer att testa, använda,
tillverkar och marknadsför alla produkter som köpts från Juklislab och / eller material som tillverkats med produkter som köpts från Juklislab i enlighet med praxis från en rimlig person som är expert på området och i strikt överensstämmelse med alla tillämpliga lagar och förordningar, nu och vidare antagna.
Köparen garanterar Juklislab att alla villkor i dessa Allmänna villkor och
Villkoren är uppfyllda om köparen introducerar produkter som köpts från Juklislab på marknaden.
Dessutom garanterar köparen Juklislab att allt material som produceras med Juklislab-produkter inte kommer att förfalskas eller felaktigt märkas och får inte vara material som inte kan släppas ut på marknaden.
Köparen är ansvarig för att kontrollera farorna och utföra ytterligare forskning som är nödvändig för att lära sig farorna i samband med användningen av produkter som köpts från Juklislab. Köparen är också skyldig att varna köparens kunder och all supportpersonal (som fraktföretag etc.) om eventuella risker i samband med användning eller hantering av produkterna.
Köparen samtycker till att följa instruktionerna från Juklislab, om någon, relaterade till användningen av produkterna och att inte använda produkterna på något sätt. Om de produkter som köpts från Juklislab kommer att förpackas om, märkas eller användas som utgångsmaterial eller komponenter i andra produkter, kommer köparen att kontrollera analysen av Juklislab för produkterna.
Inga produkter som köpts från Juklislab, om inte annat anges, anses vara mat, medicin, medicintekniska produkter eller kosmetika.
Dessutom förklarar varje Juklislab-kund att han tar fullt ansvar för alla inköp (gjorda nu och i framtiden) av någon Juklislab-produkt eller -tjänst.

Nyheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

SV